POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej wraz ze sklepem internetowym www.apimelium.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu internetowego Apimelium.com.

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Pasieka Apimelium, Anna i Michał Kaszewscy, Łońsko 26a, 77-430 Krajenka, wpisana do rejestru Powiatowego lekarza Weterynarii w Złotowie pod weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym: 303156107.

Gwarantujemy wszystkim Użytkownikom poufność wszelkich przekazanych nam danych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony wymaganych przez stosowne przepisy, a dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

 1. Administrator danych zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami. Użytkownikiem jest każdy podmiot, który korzysta z serwisu Apimelium.com.

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu,

 • Użytkownik samodzielnie ustala hasło dostępu do konta, które może również samodzielnie zmieniać,

 • Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Apimelium.com stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet;

 1. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, w przypadku zakupów związanych z działalnością gospodarczą dane firmy oraz NIP;

 1. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • adres e-mail, imię i nazwisko;

 1. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • adres e-mail, imię i nazwisko;

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 4. Przekazanie danych osobowych do Administratorowi Danych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§ 2 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów, a podmioty te muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą należycie chroniły dane osobowe i spełniały wymogi przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

 2. W naszej działalności korzystamy z innych aplikacji internetowych oraz narzędzi informatycznych, dlatego dane Użytkowników mogą być przez nas powierzane: firmom dostarczającym narzędzia komunikacji, usługi hostingowe, poczta e-mail, firmom dostarczającym narzędzia analityczne. Niektóre z tych narzędzi dostarczane są przez firmy amerykańskie, w związku z czym dane osobowe Użytkowników mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zarówno my jak i nasi usługodawcy korzystają wyłącznie z usług firm wpisanych na tzw. listę Privacy Shield, co oznacza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 3. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Apimelium.com przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora Danych co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające – dostawcy świadczący umowy hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do analizy ruchu w Serwisie, dostarczający systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy – nie działają wyłącznie na zlecenie Apimelium – usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe).

 4. W przypadku dokonania zakupu w Serwisie Internetowym dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów, jak również brokerowi przesyłek kurierskich.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system dotpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków.

 6. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z usługi Newslettera jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do dostawcy systemy e-mail marketingu – FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy alei 29 Listopada 155 C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051.

 7. Korzystamy również z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

 8. Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania, a także możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników znajdują się w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 9. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 10. W przypadku skierowania żądania Apimelium udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora Danych tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Apimelium.com i jakie mogą być podnoszone wobec niej.
 2. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora Danych tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§ 4 PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 5. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celu obsługi procesu logowania, zamówienia i konta użytkownika. Natomiast cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Serwis wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

§ 5 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawo ochrony danych osobowych określa szereg uprawnień, które obejmują:
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 1. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 2. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej Użytkownik może wykonywać poprzez kontakt pod adresem: info@apimelium.com, lub pisząc na adres: Apimelium.com, Anna i Michał Kaszewscy, Łońsko 26a, 77-430 Krajenka
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Klienci zostaną poinformowani z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@apimelium.com.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2020r.
Menu