Regulamin serwisu APIMELIUM.cOM

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu/sklepu internetowego Apimelium.com przez Użytkowników.

Kontakt z Serwisem Apimelium.com jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-milowym info@apimelium.com oraz pod adresem pocztowym: Pasieka Apimelium Łońsko 26a, 77-430 Krajenka.

§1. DEFINICJE I INFORMAJE PODSTAWOWE

 1. Użyte w Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:

SERWIS/SKLEP INTERNETOWY – portal i sklep internetowy zajmujący się sprzedażą Towarów z pasieki funkcjonujący pod adresem internetowym www.apimelium.com oraz pod adresem email: info@apimelium.com, prowadzony przez Administratora.

ADMINISTRATOR/SPRZEDAWCA– Pasieka Apimelium, Anna i Michał Kaszewscy, Łońsko 26a, 77-430 Krajenka, wpisana do Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie pod weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym: 303156107;

TOWAR – produkt czyli rzecz ruchoma, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, mogący być przedmiotem sprzedaży w Serwisie.

OSOBA – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca zakupu za pośrednictwem Serwisu, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, w szczególności może korzystać z Serwisu jako Kupujący.


KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu/Sklepu internetowego.

KONTO – prowadzony dla Użytkownika przez Apimelium.com pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

PROCEDURA REJESTRACYJNA – oznacza czynność rejestracji w Serwisie, dokonaną w sposób określony w Regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu/Sklepu.

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedawcą.

ZAMÓWIENIE – złożone przez Kupującego oświadczenie woli zawarcia umowy Sprzedaży.

DOSTAWCA – firma kurierska, z która współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.

REGULAMIN – niniejszy regulamin.

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia typu:komputer, smartfon, tablet itp. ze standardowym systemem operacyjnym, z dostępem do sieci Internet, z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową i aktywnego konta poczty elektronicznej. Strona internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dostosowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności po następującym adresem: _____. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki.

 3. W związku ze specyfiką korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, która wiąże się z zagrożeniem pozyskiwania danych przez osoby nieuprawnione, zaleca się Użytkownikom stosowanie programów antywirusowych oraz chronienia tożsamości.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej między innymi do nazwy, domeny internetowej należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować tylko do celów ściśle określonych niniejszym Regulaminem i za zgodą Administratora. Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora w przypadkach niewynikających z niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej. Ponadto przetwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, przedrukowywanie materiałów bez zgody Administratora jest zabronione.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkowników Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób, który narusza dobra osób trzecich.

 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 7. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 8. Każdy Użytkownik może informować Administratora o działaniu, które narusza warunki Regulaminu i/lub narusza obowiązujące regulacje prawne oraz zgłaszać uwagi na adres mailowy: info@apimelium.com.

§2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną. Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy. Serwis jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

 2. Podstawową usługą świadczoną na rzecz Użytkownika, będącego Kupującym jest umożliwienie mu za pośrednictwem Serwisu złożenia zamówienia i dokonania zakupów u Sprzedawcy.

 3. W celu utworzenia konta Użytkownik zobowiązany jest do bezpłatnej rejestracji.

 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie.

 5. Zawierając umowę z Administratorem Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Jeżeli Użytkownik – Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika – Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 7. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Użytkownikiem – Kupującym a Administratorem zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

 8. W trakcie Rejestracji Użytkownik/Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika. Przy czym wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zakupu Towarów od Sprzedawcy.

 9. Użytkownik – Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako Gość. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

 10. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

  3. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako Gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

  4. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

  5. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 1. Jeżeli Użytkownik – Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu dotpay, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu dotpay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Użytkownikiem – Kupującym a Sprzedawcą.

 2. Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu dotpay po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 3. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 4. Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy. Po upływie tego czasu, w przypadku braku płatności, nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 5. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

 6. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu, przy czym jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, a w przypadku kiedy Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.

 8. Po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę prześle on na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie się procedura wysyłki zamówienia do Kupującego.

 9. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego, a czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

 10. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

 11. Podane ceny Towarów są cenami brutto.

 12. Inne usługi świadczone przez Administratora na rzecz Kupujących są bezpłatne i obejmują: Formularz kontaktowy, Newsletter oraz prowadzenie konta Klienta.

 13. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu/Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań.

 14. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa ta polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres mailowy wiadomości w formie elektronicznej zawierające informacje o nowych produktach i usługach w ofercie Sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 15. Sprzedawca jest uprawiony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

 16. Zarówno Użytkownik jak i Sprzedawca są uprawnieni do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Natomiast Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§3. DOSTAWA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

 1. za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej,

 2. za pośrednictwem Paczkomatu.

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca umieści inną informację przy opisie Towaru.

 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, jeżeli błędnie wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

 3. Dostarczenie zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

 4. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik/dostawca ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania.

 5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24,

 3. płatność za pobraniem.

§4. SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby dostarczone Towary były najwyższej jakości oraz dba, aby wszelkie uwagi dotyczące oferowanych Produktów były w miarę możliwości realizowane. Jeśli pojawią się jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące jakości prosimy o kierowanie informacji na adres mailowy: info@apimelium.com. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi.

 2. Serwis dba o interesy Kupujących i szczególną uwagę przykłada do realizacji wszelkich praw Konsumentów.

 3. W celu realizacji swoich uprawnień Kupujący może skorzystać zarówno z przepisów ustaw dotyczących sprzedaży konsumenckiej – odstąpienie od umowy oraz przepisów dotyczących rękojmi oraz wszelkich innych obowiązujących uregulowań.

 4. W kwestii realizacji uprawnień Kupujących Administrator/Sprzedawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za całkowitą obsługę wszystkich reklamacji, zwrotów oraz odstąpień.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem ______ jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§6. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

 2. żądać usunięcia wady,

 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 3. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem _zwrot i wymiana______ jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą

 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

 2. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SERWISU

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

– pisemnej na adres: Apimelium, Łońsko 26a, 77-430 Krajenka,
– za pomocą odnośnika „kontakt” dostępnego na stronie Serwisu,

– na adres mailowy: info@apimelium.com.

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 2. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni udzielając odpowiedzi na adres mailowy zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

 3. Administrator dba o poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 20.05.2020.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności

 2. Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy Konsumenta

 3. Załącznik nr 3 – Formularz zwrotu i wymiany

 4. Załącznik nr 4 – Formularz odstąpienia od umowy Serwisu

Menu